Reglement WTC Kevers

 1. Iedereen die zich aansluit bij W.T.C. kevers wordt verondersteld dit reglement te kennen en na te leven.
 2. Het totaal aantal leden mag de 60 niet overschrijden.
 3. Men is lid van zodra men het lidgeld, dat door het bestuur vastgelegd wordt, betaald heeft. Het lidgeld dient jaarlijks voor 15/12 betaald te worden.
 4. Leden die het lidgeld niet tijdig betalen kunnen hun plaats verliezen aan nieuwe kandidaat-leden. Men kan vanaf 01 februari op deze manier tot de club toetreden.
 5. Indien het bestuur het nodig acht zal een kandidaat-ledenlijst aangelegd worden.
 6. Wie niet aangesloten is bij de club, mag driemaal proefrijden. Nadien wordt verondersteld dat men zich laat aansluiten bij de club. Deze regel geldt enkel zolang men geen 60 leden heeft. Men rijdt als niet lid altijd in laatste positie.
 7. Leden die door hun gedrag (zowel verbaal als non-verbaal) de club schade toebrengen kunnen door het bestuur ter verantwoording geroepen worden. Een schorsing of uitsluiting kan volgen na herhaalde ongeregeldheden.
 8. Om als club niet in de problemen te komen vragen we dat ieder lid zich ook zou aansluiten bij de VWB (VlaamseWielerBond).
 9. Ieder lid moet op de hoogte zijn van de wegcode voor wielertoeristen (staatsblad art.43 bis –) en er zich te allen tijde naar te schikken. Ook de andere wegcodes dienen gerespecteerd te worden.
 10. Koersen is bij georganiseerde ritten altijd verboden. Wij zijn wielertoeristen en geen wielrenners. SAMEN UIT = SAMEN THUIS
 11. De ritverantwoordelijken waken over het goede verloop van de rit. Het zijn geen "gendarmen", ze waken enkel over de goede gang van zaken in het belang van de groep.
 12. Ieder lid past zich aan, aan het tempo van de groep waarin hij meerijdt.
 13. Bij aankomst van de rit wordt er niet gespurt. Het bestuur neemt geen enkele verantwoordelijkheid naar leden die dit artikel overtreden.
 14. Alle leden van de club rijden de zondagritten in clubkledij. Wie niet in clubkledij/niet volledig in clubkledij is betaald 1€ boete. Opgelet bij regen wordt wel een regenjasje toegelaten.
 15. Om de groepsgeest te bevorderen wordt er van iedereen verwacht dat er na de rit meegegaan wordt tot in het lokaal om eens rustig na te praten en samen een pint te nuttigen.
 16. Een valhelm wordt aangeraden tijdens onze ritten.
 17. Tijdens organisaties ten voordele van de club wordt verondersteld dat alle leden, tenzij overmacht, meewerken.
 18. Bij een te verhelpen technisch mankement wordt er door de hele ploeg gewacht. Men plaatst zich hierbij in een veilige zone (voetpad, parking, …). Men blijft zeker niet op de rijweg staan.
 19. Wij laten geen vuil achter onderweg. Lege verpakkingen, kapotte binnenbanden, … alle niet-organische stoffen horen thuis in de vuilbak.
 20. Clubkampioen is diegene die het meest aantal keren aanwezig was in clubkledij op de zondagsritten. Men is aanwezig indien men minstens de helft van het aantal km heeft meegereden met één van de 3 ploegen. Uitzondering hierbij is een gedwongen noodstop (spaak gebroken, …).
 21. Een rit wordt opgenomen voor het clubkampioenschap indien meer dan de helft van de deelnemers met een racefiets deelneemt aan de volledige rit.
 22. Het clubreglement van WTC Kevers telt 22 punten.

Artikel 43bis: Wielertoerisme in groep

 • 43bis1. Dit artikel is slechts van toepassing op groepen van 15 tot 150 wielertoeristen. De groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins. De groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door twee wegkapiteins.
 • 43bis2.1. De wielertoeristen die in groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.
 • 43bis2.2. Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.
 • 43bis2.3. Indien deze groep vergezeld wordt door twee wegkapiteins, zijn de bepalingen van artikel 43bis3.3.1° en 2° van toepassing.
 • 43bis3.1. De wielertoeristen die in een groep van ten minste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.
 • 43bis3.2. Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto.
 • 43bis3.3. 1° De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht. Deze wegkapiteins moeten tenminste 21 jaar oud zijn en zij moeten om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord "wegkapitein". Eén van deze wegkapiteins moet in het bezit zijn van een lijst waarop het aantal deelnemers bij het vertrek alsook de naam en voornaam van dezen vermeld zijn. 2° Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag tenminste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen op de wijze bepaald in artikel 41.3.2., terwijl de groep met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt.
 • 43bis4. De wielertoeristen die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken; indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.
 • 43bis5. Op het dak van de begeleidende auto's moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A51 en eronder het symbool in 't wit van een fiets. Dit bord moet op een zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het achterkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het achterkomend verkeer. De Minister van Verkeerswezen bepaalt de minimum afmetingen van deze signalisatie